Vedtægter - Søvind og Omegns Jagtforening

Gå til indhold

Vedtægter

Om

STANDARDVEDTÆGTER
for
LOKALFORENING under
DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)
________________________________________


1.0 Navn og hjemsted.

1.1 Foreningens navn er Søvind Sogns Jagtforening.

Ændret ved overtagelse af Hovedgaard Jagtforening til
Søvind og Omegns Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Gedved Kommune.


2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen
     og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


3.0 Formål og opgaver.

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses
     interesser i tilslutning til DJ's formål.


4.0 Optagelse.

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.


5.0 Ophør.

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med minst én måneds skriftlig varsel.
     til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen
     fastsatte regler.
5.3 Generalforsamling kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter §§ 36-41.
     Eksklutionen skal således for et få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse
5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse.

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for om kontingentreduktion for familie-, junior- og
     seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og iøvrigt træffe nærmere bestemmelse
     om forfaldstid m.m.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.


7.0 Ordinær generalforsamling.

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned.

Ændret til sidste Torsdag i August på Generalforsamling d. 23/9-2010

     Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest den 1. august.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag
     skal ske i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter.

1.     Valg af dirigent
2.     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3.     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse,
4.     Indkomne forslag
5.     Fastlæggelse af kontingent.
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7.     Valg af suppleanter.

Ændret til 1 suppleant på generalforsamling 29/8-2019

8.     Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

Ændret til 1 revisorsuppleant på generalforsamling 25/8-2016

9.     Eventuelt


8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet,
     eller når mindst 30% af foreningens medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette
     med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet.
     Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde
     ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter.
     Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt
     til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem
     begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende
     medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Formand og kasserer vælges ved konstituering.
10.5 Bestyrelsen vælger i sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (fx 2 af 5, 3 af 7) medlemmer
      af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelesn er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens -
      eller i hans fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0 Tegningsret.

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden,
      i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren

12.0 Formue og regnskabsår.

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer
12.2 Regnskabsåret er 1/9 - 31/8.

Ændret til 1/8 - 31/7 på Generalforsamling d. 23/9-2010


13.0 Revision.

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jvf. punkt 7, reviderer regnskabet
      og påtegner dett. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen
      administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse me de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


14.0 Sammenslutning.

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer
      vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at
      foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


15.0 Opløsning.

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer
       på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to
       måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ
      i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for
      femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat
      fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende
      formål.

16.0 Ikrafttræden.

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling 21/11 1991 træder i kraft,
      når de er godkendt af DJ


      

Tilbage til indhold